Årsmötesprotokoll 1/3-2014

 

 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande
Jimmie Karlsson öppnade mötet 17:44

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar:

C Magnus Berglund

Isabelle Danielsson

Malin Karlsson

Jimmie Karlsson

 

3. Mötets behörighet

Mötet ansågs vara behörigt.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet valde

Jimmie Karlsson till mötesordförande.

Malin Karlsson till mötessekreterare.

C Magnus Berglund och Isabelle Danielsson till justerare.

5. Godkännande av dagordningen
Mötet valde att fastställa dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Mötet valde att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

(se bilaga verksamhetsberättelse)

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
Mötet valde att lägga styrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna.

(se bilaga ekonomisk berättelse)

8. Revisionsberättelse för det föregående året
Mötet valde att återremittera punkten om revisionsberättelse till ett extra årsmöte.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet valde att återremittera punkten om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen till ett extra årsmöte.

10. Inkomna motioner


10.1 Lokal riksdagslista

Mötet valde att avslå motionen i sin helhet.

(se bilaga lokal riksdagslista)

10.2 Kommunlista

Mötet valde att bifalla motionen med följande tilläggsyrkanden

att(3) Övrig information på kommunlistan ska vara stadsdel, yrke och ålder.

Att(4) fastställa följande lista

1. Malin Karlsson

2. Jimmie Karlsson

3. C Magnus Berglund

4. Lucas Persson

 

(Se bilaga kommunlista)

10.3 Kommunpolitiskt program

Mötet valde att anta det kommunpolitiska programmet

(se bilaga kommunpolitiskt program)

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Mötet valde att anta årets verksamhetsplan samt budget för 2014

12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande

Mötet valde Jimmie Karlsson till föreningens ordförande.

(b) Val av sekreterare

Mötet valde Lucas Persson till föreningens sekreterare.

(c) Val av kassör

Mötet valde Malin Karlsson till föreningens kassör.

 

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet valde att fastställa antalet övriga ledamöter till två stycken.

(e) Val av dessa ledamöter
Mötet valde att vakantsätta platserna som ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
Mötet valde Gabriel Eriksson med C Magnus Berglund som ersättare.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Mötet valde att vakantsätta valberedningen

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.35
Verksamhetsberättelse 2013
Ekonomisk berättelse 2013
Budget 2014
Verksamhetsplan 2014
Motion Lokal riksdagslista
Motion Kommunlista
Motion Kommunpolitiskt program

Här finns även protokollet som odt samt pdf.

Årsmötesprotokoll ODT
Årsmötesprotokoll PDF

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>